ALV

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, overeenkomst en levering tussen Frank GmbH, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De Wederpartij met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met ons gesloten overeenkomsten.

3.De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd. Deze afwijkingen en/of aanvullingen laten het overige in deze voorwaarden bepaalde onverlet.

5. Deze algemene voorwaarden liggen ten grondslag aan alle leveringen van Gebruiker en gelden uitsluitend ten opzichte van bedrijven.

Artikel 2 Aanbieding & overeenkomst

1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend. Gebruiker is niet verplicht om een opdracht aan te nemen. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging van de zijde van Gebruiker of door levering volgens deze voorwaarden door Gebruiker.

2. Alle door Gebruiker verstrekte opgaven in afbeeldingen, tekeningen en/of aanbiedingen omtrent maat, capaciteit, prestatie en/of resultaten zijn bij benadering gegeven en binden Gebruiker niet, tenzij door Gebruiker anders is aangegeven.

3. Alle verstrekte gegevens, zoals tekeningen, berekeningen, schema's, ontwerpen, technische gegevens, prijsinformatie, folders en/of andere publicaties blijven (intellectueel) eigendom van Gebruiker. Deze gegevens mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker aan derden ter beschikking worden gesteld. Bij offertes behorende tekeningen en andere documenten dienen, indien de opdracht niet aan Gebruiker wordt verstrekt, op verzoek van Gebruiker onverwijld aan Gebruiker te worden teruggeven. Offertes mogen door Wederpartij niet gebruikt worden om offertes van concurrenten van Gebruiker of offertes ter vergelijking aan te vragen.

Artikel 3 Prijzen & betalingsvoorwaarden

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in een offerte of aanbieding vermelde prijzen gebaseerd op levering af fabriek “ex Works”, (ExW Wölfersheim voor geëxtrudeerde PE-buizen, gewikkelde buizen en op maat gemaakte componenten, ExW Mörfelden voor het overige assortiment) conform de Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking. De kosten voor de verpakking, verzending, onkosten, douane en belastingen worden afzonderlijk in rekening gebracht.

2. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van betaling binnen 10 dagen na factuurdatum wordt 2 procent korting verstrekt. Deze korting geldt niet voor facturen met betrekking tot reparaties en huur. Deze facturen dienen zonder mindering binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van volledige betaling is Wederpartij over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente verschuldigd. Deze rente bedraagt 8% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente indien deze hoger is. Een formele aanmaning is niet vereist.

4. De offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn gebaseerd op de geldende materiaal- en loonkosten op de datum van aflevering. Gebruiker is gerechtigd om aanmerkelijke verhogingen of verlagingen van de bruto prijzen door leveranciers of verhogingen van andere kostprijsverhogende factoren, in het bijzonder op grond van CAO´s, door te berekenen aan Wederpartij. Gebruiker zal hieromtrent op verzoek van Wederpartij bewijs overleggen.

5. Gebruiker is niet verplicht om checks en wissels aan te nemen. In het geval dat Gebruiker checks en wissels aanneemt, gelden ze pas na verzilvering als betaling. Kosten voor de inning en overige kosten komen voor rekening van Wederpartij.

6. Voor DIN EN 10204-3.1.-certificaten wordt een bedrag van EUR 25,- in rekening gebracht.

7. Overboekingen uit SEPA-landen (momenteel de EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitzerland) moeten als SEPA-overboeking uitgevoerd worden.
Bij SWIFT-betalingen worden de kosten (OUR) door de opdrachtgever gedragen. Aanvullend op de gegevens van afzender en ontvanger dient als tussenrekening in veld 56a de DZ Bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland, en de BIC-code GENO DE FF opgegeven te worden. In de beide gevallen moeten alle betalingen in EURO uitgevoerd worden.

8. Voor leveringen binnen de EU verplicht de klant zich, door het ondertekenen van onze vrachtbrieven de levering te bevestigen (Gelangensbestätigung). Dit kan na voorafgaande overeenkomst ook via de elektronische weg geschieden. Indien de klant deze plicht niet binnen 3 maanden na levering na komt, behouden wij ons het recht voor de in Duitsland actueel geldende BTW in rekening te brengen. Het is dan de taak van de klant om de betaalde BTW in het kader van de BTW-regelgeving via de Belastingdienst terug te vorderen.


Artikel 4 Levering & verzending

1. Een opgegeven of overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

2. Storingen in het productieproces van Gebruiker of een van haar leveranciers of ingeschakelde ondernemingen, die niet aan Gebruiker zijn toe te rekenen, in het bijzonder stakingen of tijdelijke sluitingen van de onderneming, verlengen de levertermijn overeenkomstig. Wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien Wederpartij Gebruiker schriftelijk een termijn van 2 weken heeft geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien Gebruiker schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen met Wederpartij, dan komt de verplichting tot levering in geval van een van bovengenoemde storingen te vervallen.

3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, begint de uitvoeringstermijn niet eerder dan nadat Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Indien de levering wordt vertraagd door redenen, die toe te rekenen zijn aan Wederpartij is Gebruiker gerechtigd de in het kader van de vertraging ontstane schade aan Wederpartij door te berekenen.

4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker.

6. De verzending is voor risico van Wederpartij. Het risico m.b.t. het tenietgaan of de achteruitgang van de zaken gaat bij de verzending aan Wederpartij of op zijn laatst na het verlaten van de fabriek op Wederpartij over.

7. Voor de leveringen worden in principe kosten in rekening gebracht (alle prijzen zijn Ex Works). Per mengpalet wordt een toeslag van EUR 55,- netto in rekening gebracht. Bij bestellingen met een nettowaarde van minder dan EUR 125,- wordt een toeslag voor kleine hoeveelheden t.h.v. EUR 12,- netto in rekening gebracht.

8. Indien Wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten voor het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten voor behoud voor rekening van Wederpartij.

9. Bij het terugnemen van zaken door Gebruiker dienen de geretourneerde zaken in de originele verpakking te zijn verpakt en in een onberispelijke staat te verkeren, waarin de zaken ook weer kunnen worden verkocht. Dit betekent dat de zaken niet verontreinigd danwel bekrast of ouder dan een jaar mogen zijn. Voor het terugnemen berekent Gebruiker zogenaamde “kosten voor het wederom opslaan” t.h.v. minstens 25% van de waarde van de zaken alsmede administratiekosten t.h.v. EUR 25,-. De retourlevering dient na het maken van een afspraak kosteloos en onder vermelding van het opdrachtnummer en het factuurnummer aan ons magazijn te worden verzonden. Buizen en uit buizen gevormde en gesegmenteerde vormstukken zijn in principe van de mogelijkheid m.b.t. het terugnemen van zaken uitgesloten.


Artikel 5 Eigendomsovergang & risico

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Wederpartij, zodra de goederen verzonden zijn of de fabriek of opslagruimte van Gebruiker hebben verlaten.

2. Voor beschadigingen en breuken, die tijdens het transport ontstaan, is Gebruiker niet aansprakelijk. Transport- en andere verzekeringen worden slechts op verzoek en voor rekening van Wederpartij afgesloten.


Artikel 6 Ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Indien Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan is hiervoor een schriftelijke toestemming van Gebruiker vereist. Gebruiker behoudt zich het recht voor om eventueel uit de annulering voortvloeiende schade op Wederpartij te verhalen.

2. Gebruiker is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd. Gebruiker is gehouden om Wederpartij hieromtrent onmiddellijk te informeren.


Artikel 7 Non-conformiteit / Reclame

1. Gebruiker staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in de offerte vermelde specificaties en vrij is van gebreken.

2. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na levering, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, één jaar.

4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen, of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvan aan Wederpartij voldoen. Voor een eventuele terugzending dient de toestemming van Gebruiker te worden verkregen.


Artikel 8 Verrekening

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.


Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.

5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerde behandeling, onjuist onderhoud, overmatig gebruik, onjuiste toepassing of natuurlijke slijtage. Niet deskundig aangebrachte veranderingen of reparaties door de opdrachtgever of derden aan het door Gebruiker geleverde of gepresteerde bevrijden Gebruiker van aansprakelijkheid van de daardoor ontstane gevolgen.

8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vorderingen van Wederpartij met betrekking tot in het kader van de nakoming noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, arbeids-, en materiaalkosten, voorzover deze kosten stijgen tengevolge van het feit dat de door Gebruiker geleverde zaken naderhand naar een andere locatie dan de vestiging van Wederpartij zijn overgebracht. De aansprakelijkheid van Gebruiker is niet uitgesloten, indien het overbrengen van de zaken naar een andere locatie strookt met het reglementaire gebruik van de zaken.

9. Regresaanspraken van Wederpartij jegens Gebruiker bestaan slechts inzoverre Wederpartij met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt, die de wettelijke aansprakelijkheid overtreffen.

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich mede uit over alle andere vorderingen op Wederpartij, mits deze samenhangen met of voortvloeien uit eerdere of latere leveringen.

3. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar mag worden verwacht om de eigendomsrechten van Gebruiker te beschermen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker te inzage te geven. Bij een eventuele uitkering is Gebruiker gerechtigd tot de penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

7. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 11 Geschillen/ Toepasselijk recht/ Slotbepalingen

1. Alle geschillen die voortvloeien uit een met Gebruiker gesloten overeenkomst of deze voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de volgens de Nederlandse wet bevoegde rechter.

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing.


Status: 29.10.2013, FRANK GmbH, Mörfelden-Walldorf (Germany)

Privacyverklaring

Onze website maakt gebruik van externe componenten (Youtube en Vimeo video's, Google Maps en Google Analytics). Deze helpen ons om ons aanbod voortdurend te verbeteren en u een comfortabel bezoek te bezorgen. Door het laden van externe componenten kunnen gegevens over uw gedrag door derden worden verzameld, waarvoor wij uw toestemming nodig hebben. Zonder uw toestemming kunnen er beperkingen zijn op de inhoud en de werking. Voor gedetailleerde informatie, zie ons Privacybeleid.